Invoegtoepassingen Microsoft

Nobilex Automatisering B.V. respecteert de privacy van de gebruikers van de invoegtoepassingen / Add-Ins, in het bijzonder de rechten van gebruikers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. 

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

Artikel 1 – Wettelijke bepalingen

  1. Invoegtoepassing (hierna ook “De Invoegtoepassing” en “De Invoegtoepassingen”): “Nobilex for Outlook” en/of “Nobilex for Word” die via de Microsoft Invoegtoepassingen store beschikbaar worden gesteld. 

  2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): Nobilex Automatisering B.V., gevestigd te Databankweg 26, 3821 AL Amersfoort, kvk-nummer: 70761108.

Artikel 2 – Toegang tot de Invoegtoepassingen

De toegang tot de Invoegtoepassingen en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze Invoegtoepassingen alsook de gegevens en informatie die daarmee verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële, politieke of publicitaire doeleinden, dan wel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen.  


Artikel 3 – De content van de Invoegtoepassingen

Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de invoegtoepassingen te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming dan wel het afzien van rechtsvervolging.


Artikel 4 – Verantwoordelijkheden

De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de invoegtoepassingen. De wijze waarop u verbinding zoekt met de invoegtoepassingen is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. 


De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd:

  • vanwege het gebruik van de invoegtoepassingen of diensten toegankelijk via internet

  • vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy

De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de invoegtoepassingen. U zult zich onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan.


Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze invoegtoepassingen, is hij gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen. 


Artikel 5 – Het verzamelen van gegevens

Uw gegevens worden verzameld door Nobilex Automatisering B.V. en (een) externe verwerker(s). Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.


De persoonsgegevens die met de invoegtoepassingen worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van relaties met u en indien aan de orde voor het verwerken van uw bestellingen.  


Artikel 6 – Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@nobilex.nl


Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.


Artikel 7 – Verwerking van persoonsgegevens

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen. 


Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment van het vragen van de gegevens.


Artikel 8 – Commerciële aanbiedingen

U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: info@nobilex.nl.


Artikel 9 – Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank te Arnhem is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is. 


Artikel 10 – Contact

Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u zich richten tot ons sales team of onze privacy officer via info@nobilex.nl.